Tránh nhiễm bẩn dầu hàng hóa

Tránh nhiễm bẩn dầu hàng hóa

Để duy trì chất lượng cao nhất của dầu hàng hóa, các nhà khai thác tàu cấp dầu thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm thường gặp trong quá trình vận chuyển, bơm dầu và trong quá trình bảo quản. Hoạt động vệ sinh các két chở hàng ngày càng được chú ý, với yêu cầu duy trì chất lượng tốt nhất của các loại dầu hàng hóa.

Các sản phẩm sơn phủ của chúng tôi được xây dựng để giảm mức độ hấp thụ và lưu giữ dầu thấp nhất trong cùng phân khúc, giảm nguy cơ ô nhiễm hàng hóa và mở ra các cơ hội vận chuyển hàng hóa mới.

Contact us

We are here to help

We are here to help

Speak with one of our experts to discuss how we can get the best results for your area of application.

team of experts
We have a team of experts who understands your business and objectives.
Benefit from our continuous innovation
Benefit from our continuous innovation and scientific expertise.
Technical support
Our coating advisors all around the world assist you with your technical support and questions.
Fetching the data, please wait...