Egypt

AkzoNobel Egypt
The EISC Building, 18 Hussein Wassif Street
PO Box 110 Orman
Giza
Cairo
110
Egypt
+20 27481571
areda@eisgroup.com.eg

Ali Reda
Sales Representative
The EISC Building, 18 Hussein Wassif Street, PO Box 110 Orman
Giza
Cairo
Egypt
+20 27481571
areda@eisgroup.com.eg