China

AkzoNobel China
1515 Xin Jin Qiao Road
Plot 14
Pu Dong
Shanghai Shi
201206
China
+86 2161006808
xu.li@akzonobel.com

Xu Li
Sales Manager
1515 Xin Jin Qiao Road
Plot 14
Pu Dong
Shanghai Shi
201206
China
+86 2161006808
xu.li@akzonobel.com